CáC yêu
CẦu CỦA ĐẠO
LuẬT BẢO MẬT
NGÂN HÀNG
Hướng dẫn Tham khảo nhanh dành
cho các Công ty Dịch vụ Tiền tệ
Vietnamese
2007
Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội
phạm Tài chính
Bộ Tài Chính, Hoa Kỳ
Washington, DC
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) được Quốc hội ban hành năm 1970 nhằm mục đích chống lại nạn rửa tiền và các loại tội phạm tài chính khác.

BSA yêu cầu nhiều tổ chức tài chính phải xây dựng các “dấu vết giấy tờ” bằng cách lưu trữ hồ sơ và đệ trình báo cáo về một số giao dịch nhất định. Những báo cáo này được nộp lên Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. FinCEN thu thập và phân tích thông tin để hỗ trợ các nỗ lực điều tra nhằm đảm bảo thực thi pháp luật và cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ những phân tích chiến lược về những diễn biến, chiều hướng và phương thức rửa tiền trong nước và trên toàn thế giới.

Những điều khoản về báo cáo và lưu trữ hồ sơ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng được áp dụng đối với các ngân hàng, các tổ chức tiết kiệm, cho vay và tín dụng cũng như các định chế tài chính khác, kể cả công ty dịch vụ tiền tệ (MSB).

Bên cạnh những hướng dẫn chung được cung cấp trong tài liệu này, những yêu cầu khác của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng có thể áp dụng đối với một MSB cụ thể. Xin hãy truy cập trang web: www.msb.gov để biết thêm thông tin pháp luật.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu của chúng tôi có tiêu đề “Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ: Hướng dẫn Tham khảo Nhanh dành cho các Công ty Dịch vụ Tiền tệ.”

CáC yêu CẦu VỀ LƯu TRỮ HỒ SƠ
Báo cáo Giao dịch Tiền tệ

Các MSB phải nộp một Báo cáo Giao dịch Tiền tệ (CTR) trong vòng 15 ngày nếu một giao dịch hay một loạt các giao dịch về tiền tệ:

 • Liên quan đến số tiền mặt gửi vào hoặc rút ra có giá trị lớn hơn 10.000 đô-la,
 • Được tiến hành bởi cùng một người,
 • Được tiến hành trong cùng một ngày

Nhiều giao dịch chỉ được tính như là một giao dịch và MSB phải đệ trình Báo cáo Giao dịch Tiền tệ về giao dịch đó nếu MSB biết rằng:

 • Giao dịch này được cùng một khách hàng hoặc đại diện của cùng một khách hàng tiến hành trong một ngày,
 • Giao dịch này được tiến hành tại một hoặc nhiều chi nhánh hay đại lý của cùng một MSB,
 • Tổng giá trị của giao dịch tiền mặt gửi vào hoặc rút ra là lớn hơn 10.000 đô-la.
Làm thế nào để đệ trình
Báo cáo Giao dịch Tiền tệ (CFR)

1. Kiểm tra và ghi lại thẻ căn cước của khách hàng.
2. Lưu giữ thông tin về giao dịch của khách hàng.
3. Làm một bản sao của Báo cáo Giao dịch Tiền tệ hoàn chỉnh.
4. Gửi Báo cáo Giao dịch Tiền tệ gốc đến:
Trung tâm tin học Detroit IRS
Chú ý: CTR
Hộp thư 33604
Detroit, MI 48232-5604
5. Lưu trữ một bản sao của Báo cáo Giao dịch Tiền tệ trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp báo cáo.

Các giao dịch mua tiền mặt với
tổng trị giá từ 3.000-10.000 đô-la

Những MSB bán thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch phải lưu trữ hồ sơ về các giao dịch mua tiền mặt có tổng trị giá từ 3.000-10.000 đô-la.

Nhiều giao dịch mua các công cụ tiền mặt với tổng trị giá từ 3.000 đô-la trở lên phải được xem là giao dịch cần lưu hồ sơ nếu:

1. Được tiến hành vào cùng một thời điểm, hoặc
2. MSB biết rằng những giao dịch đó diễn ra trong cùng một ngày kinh doanh.

Làm thế nào để lưu hồ sơ về giao dịch bán thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch với tổng trị giá từ 3.000-10.000 đô-la:

1. Kiểm tra và ghi lại thông tin về khách hàng, kể cả thẻ căn cước
2. Ghi lại thông tin về giao dịch - số tiền, ngày bán và số sê-ri của mỗi công cụ tiền tệ.
3. Lưu trữ hồ sơ trong vòng 5 năm kể từ ngày giao dịch.

Chuyển tiền với giá trị
từ 3.000 đô-la trở lên

Những MSB cung cấp các dịch vụ chuyển tiền phải tìm hiểu và ghi lại những thông tin cụ thể về mỗi giao dịch chuyển tiền trị giá từ 3.0000 đô-la trở lên, bất kể phương thức thanh toán nào.

Làm thế nào để lưu hồ sơ về giao dịch chuyển tiền trị giá từ 3.000 đô-la đối với người gửi và người nhận:

1. Kiểm tra thẻ căn cước của khách hàng.
2. Ghi lại thông tin về khách hàng và giao dịch.
3. Ngươi gửi tiền phải cung cấp một số thông tin nhất định cho MSB nhận tiền hoặc hoặc tổ chức tài chính nhận tiền khác.
4. Lưu hồ sơ trong vòng 5 năm kể từ ngày giao dịch.

Đổi tiền có tổng trị giá trên 1.000 đô-la

Những công ty đổi tiền phải lưu hồ sơ về mỗi giao dịch đổi tiền có tổng trị giá trên 1.000 đô-la bằng nội tệ hoặc ngoại tệ.

Làm thế nào để lưu hồ sơ về giao dịch đổi tiền:

1. Ghi lại thông tin về khách hàng.
2. Ghi lại thông tin về giao dịch.
3. Lưu hồ sơ trong vòng 5 năm kể từ ngày giao dịch.

Các yêu cầu đối với Báo
cáo về Hành vi Đáng ngờ

Một số công ty dịch vụ tiền tệ - chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, mua bán hoặc đổi tiền - hay những công ty chuyên phát hành, bán ra hoặc mua lại thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch - phải báo cáo về hành vi đáng ngờ liên quan đến bất kỳ giao dịch hay phương thức giao dịch nào có giá trị từ.

 • $2,000 trở lên;
 • $5,000 trở lên đối với những công ty phát hành đang kiểm tra các chứng từ thanh toán.

Trong vòng 30 ngày sau khi biết được bất kỳ giao dịch nào đáng khả nghi và cần phải được báo cáo, bạn phải đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR).

Làm thế nào để Báo cáo
về Hành vi Đáng ngờ

1. Ghi lại những thông tin liên quan đến Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ theo mẫu MSB (SAR-MSB) hiện được cung cấp tại trang web www.msb.gov hoặc gọi điện đến Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS: 1-800-829-3676.
2. Nộp Báo cáo hoàn chỉnh về Hành vi Đáng ngờ đến:
Trung tâm Tin học Detroit
Chú ý: SAR-MSB
Hộp thư 33117
Detroit, MI 48232-5980.
3. Giữ một bản sao của báo cáo và bất kỳ tài liệu nào làm căn cứ trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp báo cáo.

Tổng hợp các yêu cầu Bảo mật Ngân hàng
đối với các Công ty Dịch vụ Tiền tệ
 • Đăng ký – Một số Công ty Dịch vụ Tiền tệ (MSB) phải đăng ký và lưu giữ danh sách các đại lý, nếu có.
 • Nếu một MSB biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ bất kỳ giao dịch hoặc hành vi nào đáng ngờ và giao dịch/hành vi đó liên quan đến tổng số tiền hoặc tổng giá trị tài sản từ 2.000 đô-la trở lên (5.000 đô-la trở lên nếu được phát hiện khi công ty phát hành đang kiểm tra các chứng từ thanh toán), công ty đó phải đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR).
 • Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền (AML). Tất cả các MSB đều được yêu cầu phải xây dựng và thực hiện một chương trình tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền.
 • Nếu một MSB cung cấp các giao dịch gửi tiền hoặc rút tiền có giá trị lớn hơn 10.000 đô-la cho cùng một khách hàng trong một ngày, MSB đó phải đệ trình báo cáo CTR.
 • Nếu một MSB cung cấp thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch cho khoản tiền mặt có tổng trị giá từ 3.000-10.000 đô-la cho cùng một khách hàng trong một ngày, MSB đó phải lưu giữ hồ sơ.
 • Nếu một MSB cung cấp dịch vụ chuyển tiền có giá trị từ 3.000 đô-la trở lên cho cùng một khách hàng trong một ngày, bất kể phương thức thanh toán nào, MSP đó phải lưu giữ hồ sơ.
 • Nếu một MSB cung cấp dịch vụ đổi tiền với giá trị hơn 1000 đô-la cho cùng một khách hàng trong một ngày, MSB đó phải lưu giữ hồ sơ.

Để trả lời những câu hỏi của bạn về các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) đối với báo cáo và lưu giữ hồ sơ, hãy truy cập trang web www.msb.gov.

Hoặc gọi điện tới :

Đường dây nóng của Trung tâm Tin học Detroit
1-800-800-2877

Đường dây hỗ trợ luật pháp của FinCEN
1-800-949-2732

Để đề nghị cung cấp miễn phí các tài liệu hướng dẫn
1-800-386-6329

Để đề nghị cung cấp các mẫu đơn BSA
từ Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS

1-800-829-3676

Tài liệu này là hướng dẫn chung về những
yêu cầu theo quy định 31 CFR Phần 103.
Tài liệu này không thay thế quy định.

Campaign Against Financial Crimes