گزارش فعاليت
مشکوک
يک راهنمای مرجع فوری جهت استفاده ارائه دهندگان خدمات پولی
Farsi
2007
شبکه انتظاماتی جرائم مالی
وزارت دارائی امريکا
واشينگتن دی سی
پولشويی
به چه علت بايد مدارک را ثبت نموده و گزارش فايل کنيد

زمانی که مجرمان تلاش می کنند منابع مالی غيرقانونی خود را از طريق تبديل آنها به سرمايه قانونی مخفی کرده يا تغييرشکل به آن بدهند، به اين فرآيند پولشويی گفته می شود.

هرساله پولشويان سعی می کنند صدها ميليون دلار از سرمايه های غيرقانونی خود را از طريق موسسات مالی از قبيل ارائه دهندگان خدمات پولی (MSBs) مخفی نمايند.

در صورتی که مجرمان بتوانند ردپايی بصورت مکتوب از معاملاتی که منابع مالی را به جرائمشان متصل می سازد، به جای نگذارند، درصد موفقيت در انجام پولشويی بالاتر خواهد بود. مقامات انتظاماتی می توانند از طريق بررسی گزارشات و مدارک ثبت شده توسط موسسات مالی اين ردپاهای مکتوب را دنبال کنند.

شما می توانيد از طريق پيروی از ملزومات ثبت و گزارش دهی فدرال به مقامات انتظاماتی کمک کنيد تا از فرار مجرمان و بدست آوردن سرمايه از طريق انجام جرائم مختلف جلوگيری نمايند.

علاوه بر راهنمای عمومی ارائه شده در اين دفترچه، ممکن است ملزومات BSA ديگری در مورد موسسات ارائه دهنده خدمات پولی مورد اجرا باشد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بيشتر در مورد مقررات به وب سايت www.msb.gov مراجعه نماييد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر، به دفترچه راهنمای ما تحت نام "گزارش فعاليتهای مشکوک: يک راهنمای مرجع فوری جهت استفاده ارائه دهندگان خدمات پولی" مراجعه نماييد.

"فعاليت مشکوک" به چه نوع فعاليتی اطلاق م یشود؟

فعاليت مشکوک به معاملات يا نمونه ای از معاملات گفته می شود که اطلاع داريد، مشکوک هستيد يا دليلی برای مشکوک شدن داريد که شرايط زير در مورد آنها صادق است:

 • در مورد پول حاصل از فعاليتهای جنايی باشد.
 • برای فرار از برآورد هساختن ملزومات مربوط به قانون محرمانه بودن بانک بصورت حساب سازی يا از طريق راههای ديگر صورت گيرد.
 • به نظر نمی رسد که برای برآورده ساختن نياز های مربوط به يک کسب و کار قانونی صورت گرفته باشد و هيچ توضيح معقولانه ای برای انجام آن وجود نداشته باشد.
 • از خدمات پولی موسسات جهت بهره گيری در انجام يک فعاليت جنايی استفاده شود.

مثالهايی از فعاليت مشکوک احتمالی

1. مشتری از مدرک شناسايی جعلی، يا از چند نوع مدرک شناسايی مختلف در موارد متعدد استفاده م یکند (نام، آدرس، شماره شناسنامه ممکن است عوض شود).

2 . دو يا چند مشتری از مدرک شناسايی يکسان يا شبيه به هم استفاده می کنند (عکس يا نام ممکن است فرق کند).

برای کسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.msb.gov مراجعه نماييد.

حساب سازی

به طراحی يک معامله جهت فرار از گزارش دهی يا نگهداری و ثبت مدارک لازم "حساب سازی" گفته می شود. حساب سازی جرم فدرال محسوب شده و بايد از طريق فايل گزارش به عنوان فعاليت مشکوک (SAR) فايل گردد.

مثالها

١. مشتری يک معامله کلان را به دو يا چند معامله کوچکتر تقسيم می کند.

فردی می خواهد معامل های به مبلغ ١٢٠٠٠ دلار به صورت نقدی انجام دهد. وليکن به علت اينکه می داند سقف فايل کردن CTR بيش از ١٢٠٠٠ دلار م یباشد، وی دو معامله را به دو معامله ۶٠٠٠ دلاری تقسيم می کند.

٢. يک معامله کلان به دو يا چند معامله کوچکتر تقسيم شده و توسط دو نفر يا بيشتر به انجام می رسد.

فردی می خواهد پولی به مبلغ ۵٠٠٠ دلار انتقال دهد، اما با علم به اينکه سقف مربوط به ثبت مدارک جهت انتقال پول ٣٠٠٠ دلار می باشد، وی ٢۵٠٠ دلار را خود فرستاده و دوستش درخواست می کند ٢۵٠٠ دلار ديگر را وی انتقال دهد.

پرچمهای قرمز

تعدادی فاکتور احتمالی يا پرچم قرمز می توان يافت که نشان می دهد که احياناً يک فعاليت يا معامله مشکوک می باشد. مشاهده "پرچم قرمز" پرسشهای زير را به دنبال خواهد داشت:

 • آيا مقدار معامله برای مشتری يا موسسه خدمات مالی بطور غيرمنتظره ای زياد می باشد؟
 • آيا مشتری از اين گونه معاملات بيش از حد نرمال انجام می دهد؟
 • آيا نوع معامله برای مشتری يا موسسه خدمات مالی غيرعادی می باشد؟

مثالها

 • مشتری از مدرک شناسايی جعلی استفاده می کند.
 • دو يا چند مشتری از يک مدرک شناسايی استفاده می کنند.
 • مشتری پس از آگاهی از لزوم ارائه مدرک شناسايی معامله را تغيير می دهد.
 • مشتری مبلغ معامله را کمی پايينتر از حدی که برای گزارش دهی و ثبت مدارک تعيين شده است، تعيين می نمايد.
 • دو يا چند مشتری به منظور فرار از ملزومات BSA به نظر می رسد که با يکديگر همکاری نموده و يک معامله را به دو يا چند معامله تقسيم می کنند.
 • مشتری در پی فرار از ملزومات BSA از دو يا چند محل يا تحويلدار مختلف استفاده نموده و در طول يک روز يک معامله را به چند معامله کوچکتر تقسيم می کند.

در صورتی که يک مشتری جرمی را به شکل واضح مرتکب شود – مثلاً پيشنهاد رشوه کرده يا حتی به جرم خود اعتراف کند – در وصرتی که مبلغ معامله به تنهايی يا سرجمع 2000 دلار يا بيشتر باشد، بر طبق قانون بايد يک SAR فايل کنيد.

به ايالت داشته باشيد که...
 • مهلت – ٣٠ روز از زمان اطلاع از يک معامله مشکوک يا نمونه ای از معاملات مشکوک يا فعاليتهايی که نياز به گزارش دهی دارد، مهلت داريد که SAR را فايل نماييد.
 • مسئوليت – زمانی که يک فعاليت مشکوک را گزارش دهيد، قانون از شما به واسطه مسئوليتهای مدنی حمايت می کند.
 • نقش شما – از شما نمی خواهيم که مشتريان را به ارتکاب به فعاليتهای مجرمانه متهم نماييد – از شما خواسته می شود که فقط در صورتی که فکر می کنيد فعاليتی مشکوک بوده و به مبلغ ٢٠٠٠ دلار يا بيشتر می باشد، يک SAR برای آن فايل کنيد.
 • فوريت – در صورتی که تحت شرايطی نياز به توجه فوری می باشد، فوراً با نيروهای انتظاماتی تماس بگيريد؛ سپس اقدام به فايل SAR نماييد.
 • محرمانه بودن – مطلع ساختن هر شخصی از فايل کردن SAR در رابطه با يک معامله خلاف قانون می باشد.
ملزومات گزارش دهی فعاليت مشکوک

ارائه دهندگان خدمات پولی بخصوصی شامل موسساتی که خدمات انتقال پول يا مبادله ارز ارائه می دهند يا موسساتی که خدمات صدور، فروش و خريد حواله يا چک مسافرتی ارائه می کنند، بايد فعاليتهای مشکوک مربوط به معامله يا مدلی از معاملات را که به مبالغ معينی به انجام می رسد، گزارش کنند:

 • 2000 دلار يا بيشتر
 • 5000 دلار يا بيشتر در مورد صادرکنندگانی که برگه تشخيص صلاحيت را بررسی می نمايند.

بايد تا 30 روز پس از آگاهی از هر معامله مشکوکی که نياز به گزار شدهی دارد، يک SAR در مورد معامله فايل کنيد.

نحوه گزارش فعاليت مشکوک

١. اطلاعات مربوط به فعاليت مشکوک را ثبت نموده و فرم مربوط به گزارش توسط موسسه خدمات پولی (SAR-MSB) را از و بسايت www.msb.gov يا از طريق تماس با مرکز توزيع فرمهای اداره ماليات به شماره ٣۶٧۶-٨٢٩-٨٠٠-١ دريافت نماييد.
٢. SAR تکميل شده را به آدرس زير ارسال نماييد:
Detroit Computing Center
Attn: SAR-MSB
P.O. Box 33117
Detroit, MI 48232-5980
٣. يک نسخه از مدارک را به همراه هرگونه مدرک پشتيبان ديگر تا مدت ۵ سال پس از تاريخ فايل گزارش نزد خود نگهداری نماييد.

جهت دريافت پاسخ به سوالات خود در مورد ملزومات گزارش و ثبت BSA لطفاً به و بسايت www.msb.gov مراجعه نماييد.

و يا با شمار ههای زير تماس بگيريد:

خط تلفن مرکز محاسبه ديترويت
2877-800-800-1

خط تلفن مقررات FinCEN
1-800-949-2732

جهت سفارش مطالب راهنمای رايگان
6329-386-800-1

جهت سفارش فرمهای BSA از مرکز توزيع فرم اداره ماليات
3676-829-800-1

اين دفترچه راهنما فقط به منظور راهنمايی کلی در مورد ملزومات قانون CFR 31 بخش 103 تهيه شده است. اين دفترچه به عنوان جايگزين و يا باعث لغو مقررات نمی شود.

Campaign Against Financial Crimes