ملزومات قانون محرمانه
بودن بانک
يک راهنمای مرجع فوری جهت استفاده ارائه دهندگان خدمات پولی
Farsi
2007
شبکه انتظاماتی جرائم مالی
وزارت دارائی امريکا
واشينگتن دی سی
قانون محرمانه بودن بانک

قانون محرمانه بودن بانک (BSA) در سال 1970 توسط کنگره و به منظور مبارزه با پولشويی و ديگر جرائم والی به تصويب رسيد.

به موجب قانون BSA بسياری از موسسات مالی ملزم به ثبت "رد کاغذی" از طريق نگه داری مدارک و بايگانی گزارشات مربوط به معاملات بخصوص می باشند. اين گزارش به شبکه انتظاماتی جرائم مالی (FinCEN) که زيرمجموعه وزارت دارائی امريکا می باشد، ارائه می شود. FinCEN اطلاعات را جمع آوری و آناليز نموده تا از اين طريق بازرسهای انتظاماتی قانونی را پشتيبانی نمايد و تحليلی استراتژيک از نمونه ها، روشها و پيشرفتهای مربوط به پولشويی داخلی در سطح دنيا به تدوين کنندگان سياستهای امريکا ارائه دهد.

قوانين ثبت و گزارش BSA در مورد بانکها، سپرده گذاريها و ارائه دهندگان وام، واحدهای کوچک اعتباردهنده و ديگر موسسات مالی شامل ارائه دهندگان خدمات پولی (MSBs) اجرا می شود.

علاوه بر راهنمای عمومی ارائه شده در اين دفترچه، ممکن است ملزومات BSA ديگری در مورد موسسات ارائه دهنده خدمات پولی مورد اجرا باشد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بيشتر در مورد مقررات به وب سايت www.msb.gov مراجعه نماييد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر، به دفترچه راهنمای ما تحت نام "گزارش فعاليتهای مشکوک: يک راهنمای مرجع فوری جهت استفاده ارائه دهندگان خدمات پولی" مراجعه نماييد.

ملزومات مربوط به نگهداری مدارک
گزارشات مربوط به مبادلات ارزی

در صورتی که يک يا چند مبادله ارزی تحت شرايط زير انجام شود، موسسات ارائ هدهنده خدمات پولی بايد طی مدت ١۵ روز يک گزارش مبادله ارزی (CTR) فايل نمايند:

 • مبادله ارزی به مبلغ بيش از ١٠٠٠٠ دلار چه به صورت دريافت و چه بصورت پرداخت باشد و
 • توسط يک شخص يا به نمايندگی از وی انجام شود و
 • طی يک روز کاری انجام شود.

معاملات نقدی چندتايی به عنوان يک معامله در نظر گرفته شده و در صورتی که موسسات ارائه دهنده خدمات پولی از موارد زير مطلع شوند، بايد يک CTR فايل نمايند:

 • معامله توسط يک نفر يا به نمايندگی از طرف يک نفر و در يک روز کاری انجام شود و
 • معامله توسط يک يا چند شعبه يا عامل مربوط به يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی انجام شود و
 • جمع مبلغ معامله بيش از ١٠٠٠٠ دلار بصورت دريافت يا پرداخت باشد.
نحوه فايل يک CTR

١. مشخصات مشتری را بررسی و ثبت نماييد.
٢. اطلاعات مربوط به معامله انجام شده توسط مشتری را ثبت نماييد.
٣. يک نسخه کپی از CTR تکميل شده تهيه نماييد.
۴. CTR اصلی را به آدرس زير ارسال نماييد:
IRS Detroit Computing Center
Attn: CTR
P.O. Box 33604
Detroit, MI 48232-5604
۵. کپی CTR را به مدت ۵ سال از تاريخ فايل گزارش نگهداری نماييد.

خريد نقدی به مبلغ ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ دلار (شامل ١٠٠٠٠ دلار)

موسسات ارائه دهنده خدمات پولی که حواله يا چک مسافرتی ميفروشند بايد معاملات نقدی به مبلغ 3000 تا 10000 دلار (شامل 10000 دلار) را ثبت کنند.

خريدهای نقدی اوراق بهادار به شکل چندتايی در صورتی که جمع مبلغشان 3000 دلار يا بيشتر می باشند، بايد به عنوان يک معامله در نظر گرفته شده و تحت شرايط زير ثبت گردند:

١. در يک رمان خريداری شوند.
٢. موسسه مالی بداند که خريدها در طول يک روز کاری به انجام رسيده است.

نحوه ثبت خريد نقدی حواله يا چک مسافرتی به مبلغ بين ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ دلار (شامل ١٠٠٠٠ دلار):

١. اطلاعات مربوط به مشتری شامل مشخصات را بررسی و ثبت نماييد.
٢. اطلاعات مربوط به معامله شامل مقدار، تاريخ فروش و شماره سريال هر يک از اوراق بهادار را ثبت نماييد.
٣. مدارک را تا ۵ سال پس از تاريخ معامله نزد خود نگهداری نماييد.

انتقال پول به مبلغ ٣٠٠٠ دلار و بيشتر

موسسات ارائه دهنده خدمات انتقال پول بايد بدون توجه به روش پرداخت، اطلاعات مربوط به انتقال پول به مبلغ ٣٠٠٠ دلار يا بيشتر را گرفته و ثبت نمايند.

نحوه ثبت انتقال پول به ملبغ ٣٠٠٠ دلار يا بيشتر برای فرستنده و گيرنده پول:

١. مشخصات مشتری را بررسی نماييد.
٢. اطلاعات مربوط به مشتری و معامله را ثبت نماييد.
٣. فرستنده بايد اطلاعات بخصوصی را به موسسه خدمات پولی دريافت کننده پول يا ديگر موسسات مالی دريافت کننده ارسال نمايد.
۴. مدارک را تا مدت ۵ سال از تاريخ انتقال پول نگهداری نماييد.

مبادلات ارزی به مبلغ بيش از ١٠٠٠ دلار

صرافان بايد مبادلات ارزی به مبلغ سرجمع بيش از ١٠٠٠ دلار به پول داخلی يا ارز خارجی را ثبت نمايند.

نحوه ثبت مبادله ارزی:

١. اطلاعات مربوط به مشتری را ثبت نماييد.
٢. اطلاعات مربوط به مبادله را ثبت نماييد.
٣. مدارک را تا ۵ سال پس از تاريخ انجام مبادله نزد خود نگهداريد.

ملزومات مربوط به گزارش فعاليت مشکوک

ارائه دهندگان خدمات پولی بخصوصی شامل موسساتی که خدمات انتقال پول يا مبادله ارز ارائه می دهند يا موسساتی که خدمات صدور، فروش و خريد حواله يا چک مسافرتی ارائه می کنند، بايد فعاليتهای مشکوک مربوط به معامله يا مدلی از معاملات را که به مبالغ معينی به انجام می رسد، گزارش کنند:

 • ٢٠٠٠ دلار يا بيشتر
 • ۵٠٠٠ دلار يا بيشتر در مورد صادرکنندگانی که برگه تشخيص صلاحيت را بررسی می نمايند.

بايد تا ٣٠ روز پس از آگاهی از هر معامله مشکوکی که نياز به گزارش دهی دارد، يک SAR در مورد معامله فايل کنيد.

نحوه گزارش فعاليت مشکوک

١. اطلاعات مربوط به فعاليت مشکوک را ثبت نموده و فرم مربوط به گزارش توسط موسسه خدمات پولی (SAR-MSB) را از وب سايت www.msb.gov يا از طريق تماس با مرکز توزيع فرمهای اداره ماليات به شماره ٣۶٧۶-٨٢٩-٨٠٠-١ دريافت نماييد.
٢. SAR تکميل شده را به آدرس زير ارسال نماييد:
Detroit Computing Center
Attn: SAR-MSB
P.O. Box 33117
Detroit, MI 48232-5980
٣. يک نسخه از مدارک را به همراه هرگونه مدرک پشتيبان ديگر تا مدت ۵ سال پس از تاريخ فايل گزارش نزد خود نگهداری نماييد.

خلاصه ملزومات BSA در مورد ارائ هدهندگان خدمات پولی
 • ثبت نام – ارائه دهندگان خدما ت پولی بخصوصی بايد نام خود را ثبت نموده و در صورت داشتن عامل ليستی از آنها تهيه نمايند.
 • در صورتی که يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی متوجه شود، شک نمايد يا دليلی برای شک کردن داشته باشد که يک معامله يا فعاليت مشکوک بوده و در رابطه با منابع مالی به مبلغ ٢٠٠٠ دلار يا بيشتر به تنهايی يا سرجمع باشد (۵٠٠٠ دلار يا بيشتر در صورتی که توسط صادرکننده و از طريق بررسی مدارک تعيين صلاحيت کشف شود)، بايد فعاليت را به عنوان يک SAR فايل نمايد.
 • برنامه تطابقی ضدپولشويی (AML) – کليه موسسات ارائه دهنده خدمات پولی بايد نسبت به تهيه و اجرای يک برنامه تطابقی AML اقدام نمايند.
 • در صورتی که يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی معامله ای به مبلغ بيش از ١٠٠٠٠ دلار با يک مشتری چه بصورت دريافت و چه به شکل پرداخت در يک روز انجام دهد، بايد آن را به عنوان يک CTR فايل نمايد.
 • در صورتی که يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی، حواله يا چک مسافرتی به مبلغ بين ٣٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ دلار به يک مشتری در طول يک روز در برابر دريافت پول نقد بدهد، بايد اين معامله را ثبت نمايد.
 • در صورتی که يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی انتقال پول به مبلغ ٣٠٠٠ دلار يا بيشتر برای يک مشتری در طول يک روز انجام دهد، بدون توجه به نحوه پرداخت خدمات
 • در صورتی که يک موسسه ارائه دهنده خدمات پولی مبادله ارزی به مبلغ بيش از ١٠٠٠ دلار برای يک مشتری در طول يک روز انجام دهد، بايد اين معامله را ثبت نمايد.

جهت دريافت پاسخ به سوالات خود در مورد ملزومات گزارش و ثبت BSA لطفاً به وب سايت www.msb.gov مراجعه نماييد.

و يا با شمار ههای زير تماس بگيريد:

خط تلفن مرکز محاسبه ديترويت
١-٨٠٠-٨٠٠-٢٨٧٧

خط تلفن مقررات FinCEN
١-٨٠٠-٩۴٩-٢٧٣٢

جهت سفارش مطالب راهنمای رايگان
١-٨٠٠-٣٨۶-۶٣٢٩

جهت سفارش فرمهای BSA از مرکز توزيع فرم اداره ماليات
١-٨٠٠-٨٢٩-٣۶٧۶

اين دفترچه راهنما فقط به منظور راهنمايی کلی در مورد ملزومات قانون CFR 31 بخش 103 تهيه شده است. اين دفترچه به عنوان جايگزين و يا باعث لغو مقررات نمی شود.

Campaign Against Financial Crimes